top of page
  • Kevin Ho

OEGI Collaboration with THEi and Huizhou Vocational Institutes


Excited to announce our participation in the signing ceremony between THEI (Technological and Higher Education Institute of Hong Kong) and vocational institutional partners in Huizhou, China! 🎉 This collaboration marks a significant step towards enhancing exchange and cooperation in Vocational and Applied Education between Mainland China and Hong Kong. 

With a focus on academic knowledge exchange and China-Hong Kong joint programs, this partnership facilitates robust academic collaboration among our institutional partners. As OEGI, we are proud to support this initiative and eagerly anticipate deep engagement in academic development among the partner institutions. We remain committed to providing unwavering support to their students as they embark on their educational journey. 🌟 #EducationPartnership #VocationalEducation #AcademicCollaboration 

 

非常高兴地宣布我们参与了香港高等教育科技学院(THEI)与中国惠州的职业教育机构合作签约仪式!🎉 这一合作标志着在中国内地和香港之间加强职业与应用教育交流与合作迈出了重要的一步。 

 

这一合作侧重于学术知识交流和中港联合项目,促进了我们机构合作伙伴之间的坚实学术合作。我们(源教育)十分支持这个倡议,并热切期待与合作伙伴机构在学术发展多方面的深入合作。我们将致力于为他们的学生提供坚定不移的支持,协助他们踏上光明的教育之旅。🌟 #教育合作 #职业教育 #学术合作 

 

2024-03 Post: Sự Hợp tác Giữa THEi và Trường Cao đẳng Dạy nghề tại Huệ Châu, Trung Quốc! 

Chúng tôi rất hân hạnh tham dự vào lễ ký kết giữa THEi (Viện Giáo dục Đại học và Công nghệ Hồng Kông) và các đối tác Trường Cao đẳng Dạy nghề Huệ Châu, Trung Quốc! 🎉 Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục Dạy nghề và Ứng dụng giữa Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông. 

 

Mối quan hệ hợp tác này tập trung vào trao đổi kiến thức học thuật và các chương trình liên kết Trung Quốc-Hồng Kông, tạo điều kiện cho sự hợp tác học thuật vững chắc giữa các đối tác của chúng tôi. OEGI chúng tôi tự hào được hỗ trợ sáng kiến này và mong đợi sự tham gia sâu sắc vào quá trình phát triển học thuật giữa các trường đối tác. Chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho sinh viên của các trường khi các em bắt đầu hành trình học tập của mình. 🌟 
16 views0 comments

Comments


bottom of page